Aliases

SQL псевдонимите се използват, за да дадат на таблица или колона в таблица някакво име за временно ползване. Псевдонимите често се използват, за да могат имената на колоните да се четат по-лесно. Псевдонимът съществува само за времетраенето на заявката. Защо се налага да ползваме такива екстри ли? Ами много просто – понякога заявките, които пишем ще са много дълги. А при такива дълги заявки временните имена са от голяма помощ.

Синтаксис за ползване на псевдоними за именуване на колона

Синтаксис за ползване на псевдоними за именуване на таблица

Демо база данни

В този урок ще използваме добре известната примерна база данни Northwind. По-долу има селекция от таблицата „Customers“:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
OrderID CustomerID EmployeeID OrderDate ShipperID
10354 58 8 1996-11-14 3
10355 4 6 1996-11-15 1
10356 86 6 1996-11-18 2

Примери за ползване на псевдоними за именуване на множество колони

Следният SQL израз създава два псевдонима, един за колоната CustomerID и втори за колоната CustomerName:

Опитайте сами »

Следващият SQL изявление създава два псевдонима, един за колоната на CustomerName и втори за колоната ContactName. Забележка: изискват се двойни кавички или квадратни скоби, ако псевдонимът съдържа интервали:

Опитайте сами »

Следната SQL заявка създава псевдоним, наречен „Address“, който съчетава четири колони (Address, PostalCode, City, Country):

Опитайте сами »

Забележка: За да използвате SQL израза по-горе в MySQL, използвайте следното:

Примери за ползване на псевдоними за именуване на множество таблици

Следната SQL заявка избира всички поръчки от клиента с CustomerID = 4 (Around the Horn). Използваме таблиците „Customers“ и „Orders“ кати им задаваме псевдоними съответно „c“ и „o“ (тук използваме псевдоними, за да направим SQL заявката по-кратка):

Опитайте сами »

Следният SQL израз е същият като по-горе, но без псевдоними:

Опитайте сами »

Псевдонимите могат да бъдат полезни, когато:

В заявката има повече от една таблица
Функциите се използват в заявката
Имената на колоните са големи или не са много четливи
Две или повече колони се комбинират заедно