AND OR NOT

The SQL AND, OR and NOT Operators

Клаузата WHERE може да се комбинира с AND, OR и NOT оператори. Операторите AND и OR се използват за филтриране на записи въз основа на повече от едно условие:

  • Операторът „AND“ показва запис, ако всички условия, разделени от AND са TRUE.
  • Операторът „OR“ показва запис, ако някое от условията, разделени от OR е TRUE.

Операторът „NOT“ показва запис, ако състоянието не е TRUE.

Синтаксис на оператора AND

Синтаксис на оператора OR

Синтаксис на оператора NOT

Демо база данни

По-долу има селекция от таблицата „Customers“ в примерната база данни на Northwind:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4

Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

Пример с оператора AND

Следната SQL заявка избира всички полета от „Customers“, където страната е „Germany“ AND (и) градът е „Berlin“:

Опитайте сами »

Пример с оператора OR

Следната SQL заявка избира всички полета от „Customers“, където градът е „Berlin“ OR „München“:

Опитайте сами »

Пример с оператора NOT

Следната SQL заявка избира всички полета от „Customers“, където страната NOT (не е) „Germany“:

Опитайте сами »

Комбиниране на AND, OR и NOT

Също така можете да комбинирате операторите AND, OR и NOT. Следващото SQL изявление избира всички полета от „Customers“, където страната е „Germany“ AND градът трябва да бъде „Berlin“ OR „München“ (използвайте скоби, за да образуват сложни изрази):

Опитайте сами »

Следващото SQL изявление избира всички полета от „Customers“, където страната НЕ е „Germany“ и NOT „USA“:

Опитайте сами »