COUNT(), AVG() и SUM()

Функцията COUNT() връща броя редове, съответстващи на определени критерии. Функцията AVG() връща средната стойност на цифрова колона. Функцията SUM() връща общата сума на цифровата колона.

Синтаксис на функцията COUNT()

Синтаксис на функцията AVG()

Синтаксис на функцията SUM()

По-долу има селекция от таблицата „Products“ в примерната база данни на Northwind:

ProductID ProductName SupplierID CategoryID Unit Price
1 Chais 1 1 10 boxes x 20 bags 18
2 Chang 1 1 24 – 12 oz bottles 19
3 Aniseed Syrup 1 2 12 – 550 ml bottles 10
4 Chef Anton’s Cajun Seasoning 2 2 48 – 6 oz jars 22
5 Chef Anton’s Gumbo Mix 2 2 36 boxes 21.35

Пример с функцията COUNT()

Следната SQL заявка намира броя на продуктите:

Опитайте сами »

AVG() Пример

Следната SQL заявка намира средната цена на всички продукти:

Опитайте сами »

Демо с база данни

По-долу е избран от таблицата „OrderDetails“ в примерната база данни на Northwind:

OrderDetailID OrderID ProductID Quantity
1 10248 11 12
2 10248 42 10
3 10248 72 5
4 10249 14 9
5 10249 51 40

SUM() Пример

Следната SQL заявка намира сумата от полетата „Quantity“ в таблицата „OrderDetails“:

Опитайте сами »