EXISTS

Операторът EXISTS се използва за тестване (или проверяване) за съществуването на даден запис в една под-заявка. Операторът EXISTS връща true ако във подзапитването има наличие на един или повече записи.

Синтаксис за EXISTS

Демо база данни

По-долу има селекция от таблицата „Products“ в примерната база данни на Northwind:

ProductID ProductName SupplierID CategoryID Unit Price
1 Chais 1 1 10 boxes x 20 bags 18
2 Chang 1 1 24 – 12 oz bottles 19
3 Aniseed Syrup 1 2 12 – 550 ml bottles 10
4 Chef Anton’s Cajun Seasoning 2 2 48 – 6 oz jars 22
5 Chef Anton’s Gumbo Mix 2 2 36 boxes 21.35

И селекция от таблицата „Suppliers“:

SupplierID SupplierName ContactName Address City PostalCode Country
1 Exotic Liquid Charlotte Cooper 49 Gilbert St. London EC1 4SD UK
2 New Orleans Cajun Delights Shelley Burke P.O. Box 78934 New Orleans 70117 USA
3 Grandma Kelly’s Homestead Regina Murphy 707 Oxford Rd. Ann Arbor 48104 USA
4 Tokyo Traders Yoshi Nagase 9-8 Sekimai Musashino-shi Tokyo 100 Japan

Примери със SQL EXISTS

Следният SQL израз връща TRUE и изброява Suppliers (доставчиците) с Price (цена на продукта) по-малко от 20:

Опитайте сами »