HAVING

Клаузата HAVING бе добавена към SQL, защото ключовата дума WHERE не можа да бъде използвана с агрегирани функции.

Синтаксис

Демо база данни

По-долу има селекция от таблицата „Customers“ в примерната база данни на Northwind:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4

Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

SQL примери с HAVING

Следният SQL израз изброява броя на Customers във Country(страна). Включете само Country(държави), които са със стойност повече от 5 за всеки CustomerID:

Опитайте сами »

Следният SQL израз съдържа броя на клиентите във всяка страна, сортирани от висок до нисък (включвайки само държави с повече от 5 клиента):

Опитайте сами »

Демо база данни

По-долу има селекция от таблицата „Orders“ в примерната база данни на Northwind:

OrderID CustomerID EmployeeID OrderDate ShipperID
10248 90 5 1996-07-04 3
10249 81 6 1996-07-05 1
10250 34 4 1996-07-08 2

И селекция от таблицата „Employers“:

EmployeeID LastName FirstName BirthDate Photo Notes
1 Davolio Nancy 1968-12-08 EmpID1.pic Education includes a BA….
2 Fuller Andrew 1952-02-19 EmpID2.pic Andrew received his BTS….
3 Leverling Janet 1963-08-30 EmpID3.pic Janet has a BS degree….

Още примери

Следният SQL израз съдържа списък на Employees (служители), които са регистрирали повече от 10 поръчки:

Опитайте сами »

Следният SQL израз селектира, ако служителите „Davolio“ или „Fuller“ са регистрирали повече от 25 поръчки:

Опитайте сами »