INSERT INTO SELECT

INSERT INTO SELECT копира данни от една таблица и ги вмъква в друга таблица.

  • изисква типовете данни в таблицата източник и целевата таблици да съответстват
  • съществуващите записи в целевата таблица са незасегнати

Вмъкнете в SELECT Синтаксис

Копирайте всички колони от една таблица в друга таблица:

Копирайте само някои колони от една таблица в друга таблица:

Демо база данни

В този урок ще използваме добре познатата примерна база данни Northwind. По-долу има селекция от таблицата „Customers“:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico

И селекция от таблицата „Suppliers“:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico

Примери със INSERT INTO SELECT

Следният SQL израз копира „Suppliers“ в „Customers“ (колоните, които не са пълни с данни, ще съдържат стойности NULL):

Опитайте сами »

Следният SQL израз копира „Suppliers“ в „Customers“ (попълнете всички колони):

Опитайте сами »

Следният SQL израз копира „Suppliers“ в „Customers“ – само за които се отнася Country=’Germany’:

Опитайте сами »