INSERT INTO

Инструментът INSERT INTO се използва за вмъкване на нови записи в таблица.

INSERT INTO Синтаксис

Възможно е да напишете изявлението INSERT INTO по два начина. Първият начин определя както имената на колоните, така и стойностите, които се вмъкват:

Ако добавяте стойности за всички колони в таблицата не е необходимо да посочвате имената на колоните в SQL заявката. Уверете се обаче, че реда на стойностите е в същата последователност както са колоните в таблицата. Синтаксисът INSERT INTO ще бъде както следва:

Демо база данни

По-долу има селекция от таблицата „Customers“ в примерната база данни на Northwind:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 – 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90

Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91

Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland

INSERT INTO пример

Следващият SQL израз вмъква нов запис в таблицата „Customers“:

Опитайте сами »

Това което сме селектирали от таблицата „Customers“ ще изглежда така:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 – 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90

Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91

Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland
92 Cardinal Tom B. Erichsen Skagen 21 Stavanger 4006 Norway

Забелязахте ли, че не сме вмъкнали никакви номера в полето CustomerID? Това е поле с така нареченото автоматично увеличение – auto-increment – и за него ще се генерира стойност автоматично, когато в таблицата бъде вмъкнат нов запис.

Запис на данни само в определени колони

Със SQL е възможно да вмъквате данни само в конкретни колони. Следният SQL израз ще вмъкне нов запис, но само в колоните „CustomerName“, „City“, и „Country“. CustomerID ще се актуализира автоматично:

Опитайте сами »

Това което сме селектирали от таблицата „Customers“ ще изглежда така:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 – 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90

Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91

Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland
92 Cardinal null null  Stavanger null Norway