LEFT JOIN

Ключовата дума LEFT JOIN връща всички записи от лявата таблица (table1) и съответстващите записи от дясната таблица (table2). Резултатът е NULL от дясната страна, ако няма съвпадение.
Забележка: В някои бази данни LEFT JOIN се нарича още LEFT OUTER JOIN.

Синтаксис за употребата на LEFT JOIN

SQL LEFT JOIN

Демо с бази данни

В този урок ще използваме добре известната примерна база данни Northwind. По-долу има селекция от таблицата „Customers“:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico

И селекция от таблицата „Orders“:

OrderID CustomerID EmployeeID OrderDate ShipperID
10308 2 7 1996-09-18 3
10309 37 3 1996-09-19 1
10310 77 8 1996-09-20 2

Пример за SQL LEFT JOIN

Следната SQL заявка ще избере всички Customers(клиенти) и всички Orders(поръчки):

Опитайте сами »

Забележка: Ключовата дума LEFT JOIN връща всички записи от лявата таблица (Customers), дори и да няма съвпадения в дясната таблица (Orders).