NULL

Функциите IFNULL(), ISNULL(), COALESCE() и NVL()

P_Id ProductName UnitPrice UnitsInStock UnitsOnOrder
1 Jarlsberg 10.45 16 15
2 Mascarpone 32.56 23  
3 Gorgonzola 15.67 9 20

Вижте таблицата „Products“: Да предположим, че колоната „UnitsOnOrder“ е по избор и може да съдържа стойности за NULL. Погледнете следния израз SELECT:

В горния пример, ако някоя от стойностите „UnitsOnOrder“ е NULL, крайният резултат ще бъде NULL.

Решение на проблема

За MySQL

MySQL функцията IFNULL() ви позволява да върнете алтернативна стойност, ако изразът е NULL:

или можем да използваме функцията COALESCE(), както следва:

SQL Server

Функцията при SQL Server ISNULL() ви позволява да върнете алтернативна стойност, когато изразът е NULL:

MS Access

Функцията при MS Access IsNull() връща TRUE (1), ако изразът е със стойност NULL, в противен случай FALSE (0):

Oracle

Функцията на Oracle NVL() постига същия резултат: