RIGHT JOIN

Ключовата дума RIGHT JOIN връща всички записи от дясната таблица (table2) и съответстващите записи от лявата таблица (table1). Резултатът е NULL от лявата страна, когато няма съвпадение.

RIGHT JOIN Синтаксис

Забележка: В някои бази данни RIGHT JOIN се нарича RIGHT OUTER JOIN.

SQL RIGHT JOIN

Демо база данни

В този урок ще използваме добре известната примерна база данни Northwind. По-долу има селекция от таблицата „Orders“:

OrderID CustomerID EmployeeID OrderDate ShipperID
10308 2 7 1996-09-18 3
10309 37 3 1996-09-19 1
10310 77 8 1996-09-20 2

И селекция от таблицата „Employee“:

EmployeeID LastName FirstName BirthDate Photo
1 Davolio Nancy 12/8/1968 EmpID1.pic
2 Fuller Andrew 2/19/1952 EmpID2.pic
3 Leverling Janet 8/30/1963 EmpID3.pic

SQL RIGHT JOIN Пример

Следната SQL заявка ще върне всички Employees(служители) и всички Orders(поръчки), които може да са поставили:

Опитайте сами »

Забележка: Ключовата дума RIGHT JOIN връща всички записи от дясната таблица Employees(Служители), дори ако няма съвпадения в лявата таблица Orders(поръчки).