SELECT INTO

Изявлението SQL SELECT INTO

Израза SELECT INTO копира данните от една таблица в нова таблица.

Синтаксис

Копирайте всички колони в нова таблица:

Копирайте само някои колони в нова таблица:

Новата таблица ще бъде създадена с имената и типовете колони, както е определено в старата таблица. Можете да създадете нови имена на колони, като използвате клаузата AS.

Примери със SELECT INTO

Следният SQL оператор създава резервно копие на таблицата Customers:

Следният SQL оператор използва клаузата IN, за да копира таблицата в нова таблица в друга база данни:

Следният SQL оператор копира само няколко колони в нова таблица:

Следният SQL оператор копира само Customers със Country = ‘Germany’ в нова таблица:

Следната SQL операция копира данни от повече от една таблица в нова таблица:

Съвет: SELECT INTO може да се използва и за създаване на нова, празна таблица, използвайки схемата на друга. Трябва само да добавите клауза WHERE, при която заявката да не върне данни: