SELECT TOP

SQL SELECT TOP

SELECT TOP се използва за определяне на броя на записите, които да се върнат от заявката. Тя е полезна за големи таблици с хиляди записи. Връщането на голям брой записи може да повлияе върху ефективността.
Забележка: не всички системи за бази данни поддържат клаузата SELECT TOP. MySQL поддържа клаузата LIMIT за избор на ограничен брой записи, докато Oracle използва ROWNUM.

Синтаксис на SQL Server / MS Access:

Синтаксис в MySQL:

Синтаксис на Oracle:

Опитайте сами »

Следващият SQL израз показва еквивалентния пример, използвайки клаузата LIMIT:

Опитайте сами »

Следният SQL израз показва еквивалентния пример използвайки ROWNUM:

Опитайте сами »

ДОБАВЕТЕ КЛАУЗА WHERE

Следната SQL заявка избира първите три записи от таблицата „Customers“, където страната е „Germany“:

Опитайте сами »

Следната SQL заявка показва еквивалентния пример, използвайки клаузата LIMIT:

Опитайте сами »

Следният SQL израз показва еквивалентния пример използвайки ROWNUM: