SELECT

Изявлението SELECT се използва за селектиране на данни от база данни. Селектираните данни се съхраняват в таблица с резултати наречена result-set – няма как, в програмирането българският понякога не върви 🙂 .

SELECT Синтаксис

Тук column1, column2, … са имената на колоните в таблицата, от която искате да селектирате данни. Ако искате да селектирате всички налични данни в таблицата, използвайте следния синтаксис:

Демо база данни

По-долу има селекция от таблицата „Customers“ в примерната база данни на Northwind:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4

Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

Пример със SELECT Column

Следният SQL израз избира колони „CustomerName“ и „City“ от таблицата „Customers“:

Опитайте сами »

Пример със SELECT *

Следният SQL израз селектира всички колони от таблицата „Customers“:

Опитайте сами »