SQL Синтаксис

Бази данни

Базата данни най-често съдържа една или повече таблици.

Всяка таблица се идентифицира с име – например „Customers“ или „Orders“.

Таблиците съдържат записи с данни във вид на редове.

В този урок ще използваме добре известната примерна база данни на Northwind (включена в MS Access и MS SQL Server).

По-долу има селекция от таблицата „Customers“:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4

Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

Таблицата по-горе съдържа пет записа (по един за всеки клиент) и седем колони (CustomerID, CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode и Country).

SQL изявления

Повечето от действията, които трябва да изпълните в база данни се извършват със SQL изрази. Следната SQL операция избира всички записи в таблицата Customers:

Опитайте сами »

В този урок ще научим всичко за различните SQL изрази. Имайте предвид, че … SQL ключовите думи не са чувствителни към размера на буквите: изразът select е същият като SELECT. В този урок ще пишем всички SQL ключови думи с главни букви.

Точка и запетая след SQL изявленията?

Някои системи за бази данни изискват точка и запетая в края на всяка SQL заявка. „точка и запетая“ е стандартният начин за отделяне на всеки SQL израз в системите за бази данни, като така позволяват да се изпълнят повече от едно SQL изявление в същата заявка към сървъра. В този урок ще използваме точка и запетая в края на всеки SQL израз.

Някои от най-важните SQL команди

 • SELECT – извлича данни от база данни
 • UPDATE – актуализира данните в база данни
 • DELETE – изтрива данни от база данни
 • INSERT INTO – вмъква нови данни в база данни
 • CREATE DATABASE – създава нова база данни
 • ALTER DATABASE – променя база данни
 • CREATE TABLE – създава нова таблица
 • ALTER TABLE – модифицира таблица
 • TABLE DROP – изтрива таблица
 • CREATE INDEX – създава индекс (ключ за търсене)
 • DROP INDEX – изтрива индекс