Create DB

SQL CREATE DATABASE Statement

Израза CREATE DATABASE се използва за създаване на нова SQL база данни. Синтаксис:

CREATE DATABASE Пример

Следният SQL израз създава база данни, наречена „testDB“:

Съвет: Уверете се, че имате администраторско право, преди да създадете база данни. След като създадете база данни, можете да я проверите в списъка с бази данни със следната SQL команда: SHOW DATABASES;