Create Table

Израза CREATE TABLE се използва за създаване на нова таблица в база данни. Синтаксис:

Параметрите column1, column2 и column3 определят имената на колоните в таблицата. Параметърът datatype определя типа данни, които колоната може да съдържа (например varchar, integer, date и т.н.). Съвет: За обобщен преглед на наличните типове данни, преминете към пълния ни справочник за типовете данни.

SQL CREATE TABLE Пример

Следният пример създава таблица, наречена „Persons“, която съдържа пет колони: PersonID, LastName, FirstName, Address и City:

Опитайте сами »

Колоната PersonID е тип int и ще съдържа цяло число. Колоните LastName, FirstName, Address и City са от тип varchar и съдържат символи, а максималната дължина на тези полета е 255 знака. Празната таблица Persons ще изглежда така:

PersonID LastName FirstName Address City
         

Съвет: Празната таблица Persons вече може да бъде попълнена с данни с SQL INSERT INTO израза.

Създаване на таблица използвайки друга таблица

Копие от съществуваща таблица може да се създаде, като се използва комбинация от израза CREATE TABLE и израза SELECT. Новата таблица получава същите дефиниции на колоните. Могат да бъдат избрани всички колони или само някои конкретни колони. Ако създадете нова таблица с помощта на съществуваща таблица, новата таблица ще бъде попълнена със съществуващите стойности от старата таблица. Синтаксис: