Default

Ограничението DEFAULT се използва, за да предостави стойност по подразбиране за колона. Стойността по подразбиране ще бъде добавена към всички нови записи, ако не е посочена друга стойност.

SQL DEFAULT върху CREATE TABLE

Следният SQL задава стойност по подразбиране (DEFAULT) за записите в колоната „City“, когато е създадена таблицата „Persons“:

Моят SQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

Ограничението DEFAULT може да се използва и за вмъкване на системни стойности, като се използват функции като GETDATE():

SQL DEFAULT на ALTER TABLE

За да създадете ограничения DEFAULT в колоната „City“, когато таблицата вече е създадена, използвайте следния SQL:

MySQL:

SQL Server / MS Access:

Oracle:

Премахване на DEFAULT

За да премахнете ограничението DEFAULT, използвайте следния SQL:

MySQL:

SQL Server / Oracle / MS Access: