Primary Key

late_part(‘templates/page’, ‘header’); ?>

Ограничението PRIMARY KEY уникално с това, че идентифицира всеки запис в таблицата на базата данни. PRIMARY KEY трябва да съдържат UNIQUE стойности и не могат да съдържат стойности NULL. Една таблица може да има само един първичен ключ, който може да се състои от едно или няколко полета.

SQL PRIMARY KEY на CREATE TABLE

Следният SQL създава PRIMARY KEY в колоната „ID“, когато е създадена таблицата „Persons“:

MySQL:

SQL Server / Oracle / MS Access:

За да позволите наименуването на ограничението за PRIMARY KEY и за дефиниране на ограничението за PRIMARY KEY на няколко колони, използвайте следния SQL синтаксис:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

Забележка: В горния пример има само един PRIMARY KEY (PK_Person). Стойността (VALUE) на PRIMARY KEY обаче е съставена от две колони (ID + LastName).

SQL PRIMARY KEY на ALTER TABLE

За да създадете ограничения за PRIMARY KEY в колоната „ID“, когато таблицата вече е създадена, използвайте следния SQL:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

За да позволите наименуването на ограничението за PRIMARY KEY и за дефиниране на ограничението за PRIMARY KEY на няколко колони, използвайте следния SQL синтаксис:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

Забележка: Ако използвате израза ALTER TABLE за добавяне на PRIMARY KEY, колоните за PRIMARY KEY трябва да са вече декларирани да не съдържат NULL стойности (когато таблицата е създадена за първи път).

Премахване на PRIMARY KEY

За да премахнете ограничението за PRIMARY KEY, използвайте следния SQL:

MySQL:

SQL Server / Oracle / MS Access: