Unique

Ограничението UNIQUE гарантира, че всички стойности в колона са различни. Както UNIQUE така и PRIMARY KEY осигуряват гаранция за уникалност за колона или набор от колони. Ограничението PRIMARY KEY автоматично прилага UNIQUE ограничения. Въпреки това, можете да имате много UNIQUE ограничения на таблица, но само една колона с PRIMARY KEY ограничения на таблица.

SQL UNIQUE Ограничения за CREATE TABLE

Следният SQL израз създава UNIQUE ограничение в колоната „ID“, когато е създадена таблицата „Persons“:

SQL Server / Oracle / MS Access:

MySQL:

За да назовете UNIQUE ограничението и да дефинирате UNIQUE ограничението на няколко колони, използвайте следния SQL синтаксис:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

SQL UNIQUE Ограничения на ALTER TABLE

За да създадете UNIQUE ограничения в колоната „ID“, когато таблицата вече е създадена, използвайте следния SQL:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

За да назовете UNIQUE ограничението и да дефинирате UNIQUE ограничението на няколко колони, използвайте следния SQL синтаксис:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

Премахване на UNIQUE

За да премахнете UNIQUE ограничението, използвайте следния SQL:

MySQL:

SQL Server / Oracle / MS Access: