WHERE

Клаузата WHERE се използва за филтриране на записите. Тя извлича само тези записи, които отговарят на определено условие.

WHERE Синтаксис

Забележка: Клаузата WHERE не се използва само в изявлението SELECT, тя се използва и в изразите UPDATE, DELETE и т.н. за които ще научим в следващите уроци!

Демо база данни По-долу има селекция от таблицата „Customers“ в примерната база данни на Northwind:
CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4

Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden
WHERE Клауза Пример

Следното SQL изявление избира всички клиенти от страната „Mexico“ в таблицата „clients“:

Опитайте сами »
Текстови полета срещу числени полета

SQL изисква единични кавички около текстовите стойности (повечето системи за бази данни също така ще позволят двойни кавички). Но цифровите полета не трябва да се включват в кавички:

Опитайте сами » Оператори в клаузата WHERE

Следните оператори могат да се използват в клаузата WHERE:

Оператор Описание
= Equal
<> Not equal. Note: In some versions of SQL this operator may be written as !=
> Greater than
< Less than
>= Greater than or equal
<= Less than or equal
BETWEEN Between an inclusive range
LIKE Search for a pattern
IN To specify multiple possible values for a column